S liêu cho thay My van la i tac thng mai ln th 2 cua Trung Quc

www.kb88.com

2018-10-28

SliêuchothayMyvanlaitacthngmailnth2cuaTrungQucMinht:2018-10-1222:15:00Slnxem:Ngungc:criNgay12/10,taiBcKinh,NgiphatngnbaochiTngCucHaiquanTrungQucLyKhiVnchobiêt,theosliêuthngkêcuaHaiquan,3quyaunmnay,ê,tng6,5%sovicungkynmngoai,chiêm13,8%tngkimngachngoaithngcuaTrungQuc,,ê,tng7,4%;nhapkhaucuaTrungQuctMyla798ty130triêuNhandantê,tng3,8%.ngLyKhiVnchorng,thngmaihaichiêêhoanchinhvannglcsanxuatmanhme,thitrngMytuythuckhalnvaosanphamdoTrungQucsanxuat.。